صفحه اصلی

“شرکت ما ،از سال 1990میلادی بدینسو درسکتور آهن وتولیدات جنبی فعالیت نشان میدهد.شرکت ما درسال 1996به تولیدات آهن کارشده زینتی،لوازم فرعی ودستگاها آغاز نموده اکنون باداشتن بیش از سه هزار نوع محصول دارد به خدمت خود ادامه میدهد.
صادرات شرکت ما بعنوان نشانه ای ازکیفیت پذیرفته شده و باتمام توانانی هایمان پژوهش وتوسعه داده ادامه میدهیم.
با درمیان گذاشتن شاسنامه نوگرآیی ونوآوری تولیدات آهن کارشده ،لوازم فرعی و محصولات دستگاه درعرصه بازاربین المللی به راه خود ادامه خواهیم داد.
شماتصور نمایید ،ماتولید نماییم.
شرکت محدود جینگیزلر

هیأت اعزامی ما…
بادرنظرداشت بلندبردن سطع کیفیت در سکتور محصولات زینتی آهن های کارشده ،لوازم فرعی و دستگاه تولید پژوهش و توسعه افزایش داده شرکت خویش رادر عرصه ملی وبین المللی رشد میدهیم .

اهداف ما….
ممنونیت مشتریان را درپیش گرفته همیشه با پیشرفتهای روز درحال توسعه بوده حفظ نمودن رهبری،سرمایه گذاری تکنولوژی ،و تک شدن در بازار بین المللی از اهداف ماست.”

yt4

Ferit Celal CENGİZ’ e minnettarım…